РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови обласної державної адміністрації

 

____22.07.2011_______________ 2011  року                                              №  365

 

Про регіональну раду підприємців

 

Керуючись статтею 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Указом Президента України від 15.07.2000 № 906/2000

“Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 526 “Про утворення регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі”, з метою залучення суб’єктів підприємницької діяльності
до участі у формуванні регіональної політики у сфері підприємництва:

 

1.  Погодити:

положення про регіональну раду підприємців (далі - Положення)
згідно з додатком 1.

2. Затвердити:

склад регіональної ради підприємців (далі – регіональна рада)згідно з додатком 2.

3.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації.

 

В.о. голови адміністрації                                                      А. Юхименко

 

Розпорядження підготувала

 

 

Головний економіст відділу

головного управління

економіки та інвестиційної

політики облдержадміністрації

 

 

 

 

О. Томко

 

Погоджено:

 

 

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

 

 

 

А.Лавренчук

 

В.о. заступника начальника
юридичного відділу апарату облдержадміністрації

 

 

 

 

І. Дмитрук

 

Начальник головного управління

економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації

 

 

 

 

І.Тимошенко

 

Начальник відділу контролю апарату облдержадміністрації

 

Ю.Рудюк

 

Консультант з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації

 

 

В.Швець

 

Головний спеціаліст

загального відділу апарату облдержадміністрації

 

І.Яцик

 

Помічник першого заступника голови облдержадміністрації

 

К.Мокляк

 


Додаток 1

до розпорядження голови облдержадміністрації

від “___” ________ 2011 року

№ _____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про регіональну раду підприємців

 

1.  Регіональна рада підприємців (далі - регіональна рада)
є консультативно-дорадчим органом.

2.  Регіональна рада у своїй діяльності керується Конституцією
та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3.  Основними завданнями регіональної ради є:

1)  сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
на засадах партнерства і відкритості,а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політикиі державної політики у сфері підприємництва в області;

2)  підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

3)  розгляд проектів регіональнихпрограм розвитку підприємництва
та участь у проведенні аналізу їх виконання;

4)  підготовка і подання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо: створення правових, економічних
та організаційних умов для забезпечення розвитку підприємництва в області;

формування та реалізація в області спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб’єктів господарювання державної регуляторної політики
і державної політики у сфері підприємництва;

розв’язання спірних питань у сфері підприємництва.

4.  Регіональна рада має право:

1)  утворювати робочі групи із залученням представників суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових та експертних організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

2)  отримувати в установленому порядку відорганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3)  отримувати відорганів виконавчої влади інформаційну
таконсультативну підтримку;

4)  подаватиорганам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до їх компетенції.

5.  Регіональна рада формується за територіальним принципом із числа представників суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців, організацій роботодавців, громадської ради приобласнійдержавній адміністрації.

6.  Формою роботи регіональної ради є засідання, що проводяться
не рідше ніж один раз на три місяці.

Порядок скликання та ведення засідань визначається регламентом регіональної ради, який затверджується на її засіданні.

7. Регіональну раду очолює голова.

Регіональна рада на своєму засіданні обирає голову ради простою більшістю голосів присутніх її членів.

8.  Голова регіональної ради здійснює керівництво її діяльністю.

       9. Члени  регіональної ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

       10. На своїх засіданнях регіональна рада схвалює пропозиції
та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

       Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
регіональної ради.

       У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

       Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам регіональної ради.

       Член регіональної ради підприємців, який не підтримує пропозиції
або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку,
що додається до протоколу засідання.

       11. Регіональна рада інформує громадськість про свою діяльність через місцеві засоби масової інформації та офіційний веб-сайт державної адміністрації.

       12. Питання організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності регіональної ради вирішуються головою регіональної ради.

 

 

 

Заступник голови – керівник

апарату облдержадміністрації                                                      А.Лавренчук